Förebygg och hantera psykisk ohälsa

Att arbeta systematiskt för att främja psykisk hälsa och hantera psykisk ohälsa när den uppstår är både nödvändigt och lönsamt. Här får du vägledning om hur du gör.

Ditt ansvar som arbetsgivare

Arbetsgivare har en lagstadgad skyldighet att kartlägga och åtgärda risker i arbetsmiljön. Detta ska ske inom det systematiska arbetsmiljöarbetet och beskrivs i arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete.

Arbetsgivaren ska också se till att chefer har kunskaper om hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning och hur man förebygger och hanterar kränkande särbehandling. Detta preciseras i Arbetsmiljöverkets författning AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö.

Psykisk ohälsa påverkar arbetsplatsen

Förutom det lidande psykisk ohälsa innebär för den drabbade påverkar psykiska ohälsa på arbetsplatsen på olika sätt. Till exempel har en organisation med stressade medarbetare sämre lönsamhet än en organisation där medarbetarna mår bra på jobbet.

Forskning visar att en organisation kan räkna med ett produktionsbortfall på minst nio procent för varje medarbetare som drabbas av stressrelaterade besvär till följd av arbetsförhållandena på jobbet – och då är inte sjukskrivningar medräknade.

Om begreppet psykisk ohälsa

Begreppet psykisk ohälsa har egentligen ingen tydlig definition. Ofta används det som ett samlingsnamn för psykiska sjukdomar och störningar som det finns diagnos för, till exempel panikångest, depression och personlighetsstörningar. I andra sammanhang används uttrycket bredare för allmänna problem som stör det psykiska måendet. Stress, oro och sömnbesvär är några exempel.

Arbetsrelaterad psykisk ohälsa - APOclose

För arbetslivet finns begreppet arbetsrelaterad psykisk ohälsa och förkortas APO. I detta begrepp ingår depression, ångest, utmattningssyndrom och andra typer av stressrelaterade diagnoser. Att drabbas av  arbetsrelaterad psykisk ohälsa kan till exempel innebära att man känner sig stressad, deprimerad, upplever ångest eller oro till följd av arbetsförhållandena på jobbet.

Vanliga orsaker kan vara hög arbetsbelastning, bristande kontroll över och styrning av det egna arbetet, höga arbetskrav eller en obalans mellan ansträngning och belöning för att nämna några. Det kan också vara andra orsaker som ligger bakom – liksom andra typer av reaktioner. Individer upplever saker på olika sätt och kan reagera olika. Problem på jobbet kan också påverka privatlivet och vice versa.

Fördjupning

Alla praktiska råd som rör psykisk ohälsa baseras på ”Riktlinjer för psykisk ohälsa på arbetsplatsen”, en sammanställning av praktiker och forskare, som i huvudsak riktar sig till personal inom företagshälsovård och andra aktörer som erbjuder arbetsmiljö- och hälsotjänster. Vill du fördjupa dig inom området – läs mer om och ladda ner riktlinjerna här.